اعضای هیات تحریریه

مشاور علمی

دکتر امید فرجی

حسابداری عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
استادیار دانشگاه تهران

omid_farajiut.ac.ir

h-index: 5