بررسی تاثیر هوش اخلاقی و اخلاق حرفه ای بر عملکرد اخلاقی حسابداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر  هوش اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد حرفه‌ای حسابداران انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش حسابداران شهر اراک می‌باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. به منظور سنجش هوش اخلاقی، از پرسشنامه لنیک و کیل (2005) ؛ برای سنجش اخلاق حرفه‌ای، از پرسشنامه کادوزیر (2002) و برای سنجش عملکرد اخلاقی، از پرسشنامه موسوی و همکاران (1398) استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و اعمال نظر متخصصان استفاده گردیده است. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای متغیر هوش اخلاقی 0.733؛ برای متغیر اخلاق حرفه‌ای 0.787؛ و برای متغیر عملکرد اخلاقی 0.798 به دست آمد که این مقادیر جهت تأیید پایایی پرسشنامه قابل قبول است. از نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش اخلاقی بر عملکرد اخلاقی حسابداران تأثیر مثبت دارد. در مورد تأثیر مؤلفه‌های هوش اخلاقی بر عملکرد اخلاقی حسابداران نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه‌های هوش اخلاقی (درستکاری، دلسوزی، پاسخ گویی، و بخشش ) بر عملکرد اخلاقی حسابداران تأثیر دارد که در میان این مؤلفه‌ها، مؤلفه درستکاری بالاترین مقدار بتا و بیشترین میزان تأثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها