شماره‌های پیشین نشریه

شهریور 1400، صفحه 1-163

شماره مجوز:287367/132

فصلنامه حاضر با رویکرد علمی تخصصی و در راستای توسعه دانش حسابداری و حسابرسی منتشر می‌شود. حوزه موضوعی مجله، حسابداری و حسابرسی با تأکید بر بهره بری از فناوری های نوین است که پس از داوری تخصصی، تأیید مسئولین نشریه و با توجه به ساختار تعریف‌شده  در بخش راهنمای نویسندگان، به چاپ می‌رسد.

لازم به ذکر است فرایند جذب،داوری و چاپ آثار برای متقاضیان هیچ هزینه‌ای ندارد.

شماره جاری: دوره 1، شماره اول و دوم، شهریور 1400، صفحه 1-163 

1. افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه: اثر تعدیلی کیفیت کنترل داخلی

فرهاد جعفری کسبی؛ نیلوفر وزیری؛ پروین محمدزاده؛ رضا شمگانی


3. انعطاف پذیری مالی و عملکرد شرکت ها طی شیوع کووید 19

مهرانگیز صفری؛ احمد محمدی؛ فرخ وحدتی؛ حمیده فیضی


شناسنامه نشریه

مشاور علمی سردبیر مدیر مسئول دبیر موسس
دوره انتشار
فصلنامه