شماره‌های پیشین نشریه

صفحه اصلی آذر 1401، صفحه 1-176

شماره مجوز:287367/132

فصلنامه حاضر با رویکرد علمی تخصصی و در راستای توسعه دانش حسابداری و حسابرسی منتشر می‌شود. حوزه موضوعی مجله، حسابداری و حسابرسی با تأکید بر بهره بری از فناوری های نوین است که پس از داوری تخصصی، تأیید مسئولین نشریه و با توجه به ساختار تعریف‌شده  در بخش راهنمای نویسندگان، به چاپ می‌رسد.

لازم به ذکر است فرایند جذب،داوری و چاپ آثار برای متقاضیان هیچ هزینه‌ای ندارد.

شماره جاری: دوره 3، شماره 4، صفحه اصلی، آذر 1401، صفحه 1-176 

شناسنامه نشریه

مشاور علمی سردبیر مدیر مسئول دبیر موسس
دوره انتشار
فصلنامه