بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر نوسانات ضمنی سهام در زمینه اعلامیه سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری واحد علوم تحقیقات

2 دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

یک رابطه اطلاعاتی خطی بین اطلاعات حسابداری و ارزش بازار سهام، پویایی اطلاعات حسابداری و ارزش بازار سهام وجود دارد اعلامیه های سود شرکت، اطلاعات لازم را در اختیار تحلیل گران بازار قرار می دهد تا آنها به ارزیابی عملکرد شرکت موردنظر بپردازند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر نوسانات ضمنی سهام در مورد اعلامیه سود می باشد. تحقیق حاضر از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر محتوا و ماهیت در زمره پژوهش های همبستگی، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1391 تا 1398 بود. که تعداد 139 شزکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای محاسبات آماری از نرم افزار EXCEL، EVIEEWS و برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان داد کیفیت حسابداری بر نوسانات ضمنی سهام در مورد اعلامیه سود تاثیر معنا داری دارد.

کلیدواژه‌ها