اعضای هیات تحریریه

مشاور علمی

دکتر امید فرجی

حسابداری عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
استادیار دانشگاه تهران

omid_farajiut.ac.ir

h-index: 5  

سردبیر

سیده پریسا شهیدزاده

حسابداری دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

parisashahidzadeh9gmail.com
09910470861

مدیر مسئول

سارا پیروتی

حسابداری دانشجوی کارشناسی حسابداری

saraapirootigmail.com

دبیر موسس

علیرضا احسنی طهرانی

حسابداری دانشجوی کارشناسی حسابداری

alireza.a.tehranyut.ac.ir

گرافیست

وحید نورمندی پور

مدیریت بازرگانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

vahid.noormandiut.ac.ir