مشاور علمی


دکتر امید فرجی عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
استادیار دانشگاه تهران

حسابداری

دبیر تخصصی


دکتر امیر مرادی دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی
مدرس دانشگاه های تهران،بهشتی و فردوسی

حسابداری

سردبیر


علیرضا احسنی طهرانی دانشجوی کارشناسی حسابداری

حسابداری

  • alireza.a.tehranyut.ac.ir
  • 09399454863

مدیر مسئول


سارا پیروتی دانشجوی کارشناسی حسابداری

حسابداری

  • saraapirootigmail.com