اعضای هیات تحریریه

مشاور علمی

دکتر امید فرجی

حسابداری عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
استادیار دانشگاه تهران

omid_farajiut.ac.ir

h-index: 5  

دبیر تخصصی

دکتر امیر مرادی

حسابداری دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی
مدرس دانشگاه های تهران،بهشتی و فردوسی

dramirmoradi.com
am_moradisbu.ac.ir


برای مشاهده سوابق علمی به وبسایت شخصی امیرمرادی مراجعه کنید.

سردبیر

علیرضا احسنی طهرانی

حسابداری دانشجوی کارشناسی حسابداری

alireza.a.tehranyut.ac.ir
09399454863

مدیر مسئول

سارا پیروتی

حسابداری دانشجوی کارشناسی حسابداری

saraapirootigmail.com