داوران

هیئت داوران (بر اساس حروف الفبا) :

آقای دکتر مسعود بختیاری

خانم دکتر نفسیه تقی زاده

آقای دکتر محمد جندقی قمی

آقای دکتر امید فرجی

آقای دکتر محمد کاشانی پور

آقای دکتر محمدرضا مهربان پور