دوره و شماره: دوره 1، شماره اول و دوم، شهریور 1400، صفحه 1-163 
افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه: اثر تعدیلی کیفیت کنترل داخلی

فرهاد جعفری کسبی؛ نیلوفر وزیری؛ پروین محمدزاده؛ رضا شمگانی