تبیین نقش اطلاعات حسابرسی مدیریت در فرایند تدوین استراتژی مبتنی بر رویکرد ساختار شبکه کنشگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استاد گروه مالی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

4 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش اطلاعات "حسابرسی مدیریت" و فرآیند تدوین استراتژی مبتنی بر رویکرد شبکه کنشگران می‌باشد. حسابرسی مدیریت، در واقع نقش تعیین‌کننده‎ای بر سرنوشت یک کسب و کار خواهد داشت. نظریه شبکه کنشگران که توسعه جریان گسترده‎تر مکتب فکری ساخت‌گرایی اجتماعی فناوری برشمرده می‎شود با بررسی ابعاد اجتماعی و فنی به طور همزمان، ایجاد، بقا و ثبات شبکه‎های مشتمل بر مؤلفه‌های انسانی و غیرانسانی (افراد، سازمان‎ها، نرم افزار و سخت افزارهای ارتباطی و استانداردهای زیر ساختی) را مورد نظر دارد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و از ابزار پرسشنامه به تعداد 250 نفر مخاطبان حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی و بورس نظر سنجی نموده و آنالیزهای آماری بر اساس نرم افزار spss انجام پذیرفت. نتایج تحقیقات نشان می‎دهد، ارتباط معنا‎داری بین شبکه کنشگران و حسابرسی مدیریت وجود دارد و ارتباط معنا‎داری بین حسابرسی مدیریت و تدوین استراتژی وجود دارد.

کلمات کلیدی: نظریه شبکه کنشگران. فرایند تدوین استراتژی. حسابرسی مدیریت.

کلیدواژه‌ها