افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه: اثر تعدیلی کیفیت کنترل داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری، علوم انسانی، آزاد اسلامی، همدان،ایران

2 دانش آموخته ارشد حسابداری

3 دانش آموخته ارشد حسابرسی ،دانشگاه الزهرا س

4 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

مطابق با تئوری افشا، افشا بیشتر اطلاعات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تصمیمات نادرست سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران می شود و می تواند باعث کاهش هزینه سرمایه شود. همچنین افزایش کیفیت کنترل داخلی باعث افزایش سطح افشا شده و اقدام های فرصت طلبانه مدیر را محدود و عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه را کاهش می دهد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سطح افشای داوطلبانه بر هزینه سرمایه و همچنین نقش تعدیل کنندگی اثر کیفیت کنترل داخلی بر ارتباط بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه است. برای دستیابی هدف پژوهش حاضر از داده‌های مربوط به 96 شرکت در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی بین سال‌های 1398-1392 با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین برای اندازه گیری افشای داوطلبانه از چک لیست پور حیدری و حسین پور (1391) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول، نشان دهنده آن است که افشای داوطلبانه بر هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری دارد به عبارتی، با افزایش سطح افشا شرکت هزینه سرمایه کاهش می یابد. همچنین نتیجه آزمون فرضیه دوم، بیانگر این است که نقش تعدیل کننده کیفیت کنترل داخلی رابطه بین کیفیت افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه را تشدید می کند، به عبارتی، افزایش کیفیت کنترل داخلی باعث افزایش بیش تر افشای داوطلبانه و کاهش هزینه سرمایه می شود.

کلیدواژه‌ها