ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر نقش مالکیت سهامداران نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

2 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش

3 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

4 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

جدایی مدیریت از مالکیت بحث نظارت بر عملکرد مدیران را به دغدغه های مهم برای سرمایه گذاران تبدیل کرده است. در یک مالکیت متمرکز سهامداران عمده تمایل دارند نظارت مستمری بر مدیران شرکت داشته باشند تا بدین طریق هم باعث افزایش ارزش شرکت شده و هم بر مشکلات نمایندگی فایق آیند. این پژوهش با هدف ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر نقش مالکیت سهامداران نهادی برای 121 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 الی 1398 انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از آن جا که به دنبال یافتن ارتباط چند متغیر می باشد‏‏‏‏، ‏‏‏از نوع همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. برای اندازه گیری متغیر قابلیت مقایسه صورت های مالی از الگوی دی فرانکو و همکاران(2011)، اندازه گیری ویژگی های کمیته حسابرسی مطابق با سنجش ارائه شده توسط اندریو و همکاران(2018) و اندازه گیری مالکیت سهامداران نهادی از الگوی ارائه شده توسط اولایینکا و همکاران(2017) استفاده شد. به منظور اجرای آزمون فرضیه ها با توجه به فرضیه های مطرح شده و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آزمون فرضیه ها(آزمون معنادار ارتباط متغیرهای مستقل با وابسته) از آزمون های همبستگی و رگرسیون چند گانه و آزمون های مربوط به بررسی مفروضات آن ها استفاده شد.نتایج نشان داد تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با قابلیت مقایسه صورت های مالی ارتباط مثبت و معنا دار دارد. همچنین مالکیت سهامداران نهادی بر ارتباط بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و تخصص مالی رئیس کمیته حسابرسی با قابلیت مقایسه صورت های مالی تاثیر مثبت و معنا دار دارد. بر اساس نتایج، کمیته حسابرسی موجب بهبود قابلیت مقایسه صورت های مالی می شود. از طرفی وجود مالکیت سهامداران نهادی به تقوقیت قابلیت مقایسه صورتهای مالی منجر می شود.

کلیدواژه‌ها