انعطاف پذیری مالی و عملکرد شرکت ها طی شیوع کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشجوی دکترای گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشجوی دکترا گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی تبریز. تبریز. ایران

چکیده

” انعطاف‌پذیری مالی” را می‌توان پیوندی دانست که از طریق وجوه داخلی انباشته‌شده و ظرفیت وام‌گیری خارجی، شرکت را قادر می‌سازد در زمان مناسب و به‌طور رقابتی، گزینه‌های رشد را به اجرا رسانده و پروژه‌های با ارزش فعلی خالص مثبت را انجام دهند. عملکرد شرکت ها مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر عملکرد شرکت ها در طی شیوع بیماری کووید 19 می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش حذف سیستماتیک 117شرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی بین سالهای 1395 الی 1399 انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد انعطاف‌پذیری مالی بر عملکرد شرکتها تاثیر دارد همچنین انعطاف‌پذیری مالی بر عملکرد شرکت ها در طی شیوع بیماری کووید 19 تاثیر معنی د اری دارد.

کلیدواژه‌ها