اعضای هیات تحریریه

مشاور علمی

دکتر امید فرجی

حسابداری عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
استادیار دانشگاه تهران

omid_farajiut.ac.ir

h-index: 5  

سردبیر

سیده پریسا شهیدزاده

حسابداری دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

parisashahidzadeh9gmail.com
09910470861

مدیر مسئول

مروارید افراز

حسابداری دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

m.afrazut.ac.ir

دبیر موسس

علیرضا احسنی طهرانی

حسابداری دانشجوی کارشناسی حسابداری

alireza.a.tehranyut.ac.ir