تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر اظهار نظر حسابرس و تغییر حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی و توانایی مدیریت بر روی سیاست­های شرکت از قبیل خط‌مشی و سیاست­های حسابداری شرکت موضوع مهمی است؛ چرا که اعتماد بیش از حد می‌تواند منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می­برد و تداوم فعالیت شرکت­ها با خطر ورشکستگی روبه رو می‌کند؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و صدور گزارش حسابرس حاوی بند تداوم فعالیت و همچنین آزمون بیشتر به منظور بررسی اثر توانایی مدیریت بر رابطه بیش­اطمینانی و اظهارنظر حسابرس و تغییر حسابرس صورت گرفته است. در همین راستا نمونه‌ای شامل 117 شرکت طی دوره 1394 تا 1400 (819 شرکت ـ سال) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و بر اساس رگرسیون لجستیک فرضیه‌ها آزمون شد. نتایج نشان داد که با افزایش بیش اعتمادی مدیران، اظهار نظر غیرمقبول حسابرس افزایش پیدا می‌‌کند و توانایی مدیریتی این ارتباط را تعدیل می‌‌کند. همچنین، اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، بر افزایش میزان اخراج حسابرس در سال بعد از صدور اظهار نظر تعدیل شده، تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که اثرات بیش اطمینانی مدیران بر اخراج حسابرس پس از اظهار نظر حسابرس برای شرکت‌های ‌با کمیته حسابرسی ضعیف، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها