تأثیر ویژگی‌های حسابرس داخلی بر اثر بخشی نظام کنترل‌های داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شناختن پیشینه نهادی و الزامات نظارتی در زمینه تحت بررسی، منبع مجموعه داده‌های منحصر به فرد در مطالعه حاضر مهم است. در این تحقیق بر مبنای مدل پیشنهادی چانگ و همکاران ، تاثیر ویژگی‌های حسابرس داخلی بر اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی شرکت در زمینه عملیات و رعایت استانداردهای حسابداری به روش رگرسیونی خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی مورد مطالعه واقع شده است. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی با طرح تحقیق پس روی دادی به انجام رسیده است. تعداد 136 شرکت از بین شرکت‌های بورسی تهران به روش حذفی سیستماتیک در بازه زمانی 8 ساله منتهی به سال 97، به عنوان 1088 سال- شرکت، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از انجام آزمون‌های آماری نتایج تحلیل روابط بین متغیرها نشان می‌دهدکه الف) تجربه حسابرس داخلی بر احتمال گزارش نقص در کنترل‌های داخلی عملیاتی شرکت تاثیر مثبت دارد. ب) اندازه مؤسسه حسابرسی بر احتمال گزارش نقص در کنترل‌های داخلی عملیاتی شرکت تاثیر مثبت دارد. در نهایت اعتبار سنجی رابطه برآوردی نشان داد که طی روابط برآوردی بیش از 50 درصد از تغییرات بین ویژگی‌های حسابرس داخلی بر اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی شرکت در زمینه عملیات و رعایت استانداردهای حسابداری در رابطه برآوردی تبیین شده است. در نهایت آزمون‌های تی استیودنت و فیشر از قابلیت تعمیم روابط بین متغیرها در سطح 95 درصد اطمینان، به جامعه آماری حمایت نمود.

کلیدواژه‌ها