ارائه الگوی سلامت مالی در شرایط قطعیت و عدم‌ قطعیت از اطلاعات سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سلامت مالی به مفهوم مولد جریان وجه­نقد، توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی می­باشد. سود خالص بر سلامت مالی نقش ارزنده­ای دارد. از این­رو، ارزیابی کیفیت سود به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی درباره قطعیت سود جاری و پیش‌بینی سودهای آتی، کمک فراوان می‌کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قطعیت و عدم­قطعیت از اطلاعات سود بر سلامت مالی شرکت­ها در قالب ارائه الگوی سلامت مالی در شرایط قطعیت و عدم­قطعیت از اطلاعات سود است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش سال­های 1388 تا 1400 می­باشد. جامعه آماری در دسترس 162 شرکت می­باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده­های ترکیبی و الگوی رگرسیون چند متغیره با بهره­گیری از رگرسیون حداقل مربعات می­باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که قطعیت از اطلاعات سود بر بهبود سلامت مالی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها