تأثیر ساختار سازمانی، شرایط محیطی و تأمین منابع با نقش واسطه‌ای حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی در شهرداری‌ های استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به بررسی آزمون تأثیر ساختار سازمانی، شرایط محیطی و تأمین منابع با نقش واسطه‌ای، حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی در شهرداری‌های استان هرمزگان انجام شده است؛ بازه زمانی این پژوهش سال 1401 می باشد؛ جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بخش مالی و اداری می‌باشد که به روش تصادفی در دسترس 245 نفر انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد. پس از توزیع پرسشنامه بین کارکنان شهرداری‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش مدل ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. بعد از بررسی وضعیت ضرایب و بارهای عاملی، تأیید روایی همگرا، معناداری مدل نیز ارزیابی گردید. نتیجه فرضیه اول نشان می‌دهد که ساختار سازمانی با نقش حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که شرایط محیطی با نقش حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نتیجه فرضیه سوم مشخص گردید که تأمین منابع نقش حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت در خصوص فرضیه چهارم، نتیجه نشان داد که حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. پس از بررسی ضریب تعیین، معیار چشم پوشی، جهت دقت و قدرت پیش بینی مدل، از شاخص SRMR به منظور تأیید مدل، مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها