بررسی تأثیر دارایی‌های مشهود بر نگهداشت وجه نقد با توجه به اثر متغیر تعدیل‌گر توسعه مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مدیریت جریانات وجه نقد منجر به موفقیت­‌های بزرگ در شرکت و عدم مدیریت آن، موجبات ورشکستگی شرکت­‌ها را فراهم می­‌آورد. دارایی­‌های مشهود بیانگر مجموعه‌­ای از قابلیت‌­ها و توانمندی­‌های سازمان است که به­‌عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار و رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد وجه نقد می­‌باشد. با وجود این، ارتباط بین دارایی مشهود و نگهداشت وجه نقد می­‌تواند تحت تأثیر توسعه مالی شرکت قرارگیرد. براساس ادبیات پژوهش، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر دارایی‌های مشهود بر نگهداشت وجه نقد با توجه به اثر متغیر تعدیل­گر توسعه مالی در شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براین اساس، اطلاعات مربوط به 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1395 تا 1400 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین دارایی‌های مشهود و نگه داشت وجه نقد رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین اثر تعدیلی توسعه مالی بر رابطه بین دارایی‌های مشهود و نگهداشت وجه نقد رابطه معناداراست.

کلیدواژه‌ها