بررسی رابطه بین نقدینگی و سرمایه در گردش با آشفتگی مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پیش‌بینی آشفتگی مالی از مهمترین مسائل حوزه تصمیم‌گیری برای مدیران، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و حسابرسان می‌باشد. آنها تمایل دارند از اطلاعات باکیفیت استفاده کنند تا بتوانند در رابطه با بحران‌های مالی و نقدینگی تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. نسبت‌های مالی در جهت پیش‌بینی ریسک آشفتگی مالی واحد‌های تجاری دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. لذا در این پژوهش به بررسی آثار نقدینگی و سرمایه در گردش بر آشفتگی مالی پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل رگرسیون برای بررسی روابط بین اجزای مدل استفاده شده است. بدین منظور تعداد 117 شرکت از شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی 8 سال از 1391 تا 1398 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش برای بررسی آشفتگی مالی از مدل K-Score استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که متغیرهای نقدینگی و سرمایه در گردش، رابطه‌ای معنادار و منفی با آشفتگی مالی شرکت‌ها دارند. لذا با توجه به پویایی متغیرهای اقتصادی، نتایج پژوهش می‌تواند برای ذینفعان مختلف دستاوردهای قابل توجهی در ارتباط با پیش بینی ریسک آشفتگی مالی و جلوگیری از بحران به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها