بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و احتمال درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی واحتمال درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌­ها و اطلاعات مورد نیاز، ابتدا از روش کتابخانه‌­ای و مطالعات اسنادی استفاده می‌شود. براین اساس، مبانی نظری و ادبیات پژوهش از کتاب‌ها و مجلات تخصصی لاتین و و یادداشت­‌های توضیحی شرکت­‌های منتخب، لوح‌های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران فارسی گردآوری می‌شود. سپس داده‌­های لازم برای آزمون فرضیه‌­های تحقیق از طریق مراجعه به صورت­‌های مالی، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و دیگر پایگاه‌­های مرتبط و نیز از نرم‌­افزار ره‌­آورد نوین و بانک جامع اطلاعات بورس استخراج می‌شود. قلمرو زمانی این پژوهش طی سال‌های 1392لغایت 1398 می‌باشد. نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع است که ابعاد مختلف اجتناب مالیاتی تأثیر معناداری بر ورشکستگی دارند. اولین مؤلفه بررسی شده در زمینه اجتناب مالیاتی یعنی نرخ مؤثر مالیاتی دارای رابطه معنادار با ورشکستگی می‌باشد. مؤلفه دوم، یعنی تفاوت میزان مالیاتی دارای رابطه معنادار با ورشکستگی است. در نهایت مشخص شد تفاوت سود مالیاتی دارای رابطه معنادار با ورشکستگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها