بررسی چالش‌ها و ریسک‌های عملیاتی عقود اسلامی جهت کاهش هزینه‌های عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مدیریت اجرای عملیات مالی در بانکداری اسلامی به دلیل غیرربوی بودن آن، اعمال دقت در مفاهیم این نوع بانکداری نیازمند است. این تحقیق تلاش کرده تا با شناسایی، تحلیل و رتبه‌بندی انواع چالش‌ها و ریسک‌های عملیاتی در عقود اسلامی و نظام بانکداری بدون ربای ایران با استفاده از نظر خبرگان، با بیان یک نقشه راه کلی و هدفمند، سیاست‌های حداقلی ریسک را در بانک‌ها، به صورت منسجم تدوین کرده و گامی مهم در حوزه مدیریت این نوع از ریسک‌ها در عملیات بانکداری اسلامی ایفا کرده باشد.
در این تحقیق نخست انواع چالش‌ها و ریسک‌های عملیاتی در دو دسته کلی ریسک‌های عملیاتی مشترک و خاص تبیین شد. در ادامه با انجام مصاحبه‌های ساختار نیافته و با متد قضاوتی گلوله برفی تا حد اشباع اطلاعات چالش‌ها و ریسک‌های عملیاتی استخراج گردید و سپس نتایج روش ماتریس ریسک و روش FMEA تحلیل گردید و برای مدیریت و کاهش هزینه‌های عملیاتی از چهار استراتژی کلی"تحمل ریسک"، "کاهش ریسک"، "عدم پذیرش ریسک" و "وضعیت بحرانی – اقدام آنی" استفاده شد و نیز نحوه رویارویی و اقدامات کنترلی برای هر یک از این دسته‌ها معرفی گردید تا در نهایت بتوان ریسک‌های عملیاتی را تا مرحله قابل قبول برای بانک مدیریت نمود و هزینه‌های عملیاتی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها