کلیدواژه‌ها = شرکت های پذیرفته شده در بورس
بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر نوسانات ضمنی سهام در زمینه اعلامیه سود

دوره 1، شماره اول و دوم، شهریور 1400

علی امینی فتیده؛ حمیدرضا کردلوئی