تأثیر عدم نقدشوندگی بر هزینه سرمایه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، تأثیر عدم نقدشوندگی بر هزینه سرمایه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1396 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی بر اساس رگرسیون و مبتنی بر داده‌های پنل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده‌اند. که به روش حذف سیستماتیک 90 شرکت انتخاب شد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان می‌دهد که عدم نقدشوندگی بر هزینه سرمایه تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد که عدم نقدشوندگی بر عملکرد شرکت تأثیر معکوس و معناداری دارد. در فرضیه اول متغیرهای کنترلی لگاریتم ارزش بازار، دارایی مشهود تأثیر مثبت و معنادار بر هزینه سرمایه؛ و متغیرهای نوسانات حقوق صاحبان سهام، لگاریتم سن شرکت، لگاریتم قیمت سهام تأثیر معکوس و معناداری بر هزینه سرمایه داشتند. اما متغیرهای اهرم مالی، بازده حقوق صاحبان سهام، هزینه تحقیق و توسعه، سود‌ تقسیمی، میزان فروش سالیانه، بازده سهام تأثیری بر هزینه سرمایه مشاهده نشد. در فرضیه دوم متغیرهای کنترلی ریسک بازار، بازده دارایی، لگاریتم ارزش بازار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت داشتند؛ اما متغیر ارزش دفتری بر ارزش بازار اثر معکوس و معناداری بر عملکرد شرکت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها